Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovom Politikom privatnosti Dačin Način (u daljem tekstu: ,,Dačin Način“) Vas obaveštava o obradi Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: ,,Podatke“ ili ,,Podaci“) kao i o Vašim pravima i zahtevima za zaštitu podataka:

 

 1. Identitet lica odgovornog za obradu Podataka – Rukovalac Podataka

Natur Sence LLC

16192 Coastal Highway, Delaware 19958, USA

Broj kompanije: 7500680

e-mail: dacin.nacin@yahoo.com

 

 1. Podaci koje skupljamo i obrađujemo

2.1. Lični podaci:

    npr: ime i prezime, imejl, adresa za isporuku proizvoda, broj telefona;

2.2. Podaci o Vašim Dačin Način kupovinama:

    npr: datum kupovine, koji proizvod je predmet kupovine, prethodne kupovine…;

2.3. Podaci o Vašem načinu plaćanja:

npr: bankovni podaci, koju platnu karticu koristite…;

 

 1. Svrha prikupljanja i obrade podataka

Vaše Podatke obrađujemo u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka u posebne svrhe i u određenom periodu. Dole su navedene najvažnije svrhe. Ako prikupljamo Vaše Podatke u druge svrhe, obavestićemo Vas o tome pre nego što započnemo prikupljanje Podataka.

3.1. Kupovina Dačin Način proizvoda u prodajnim objektima, preko telefona i imejla

Podaci koje nam dajete prilikom kupovine naših proizvoda obrađuju se u svrhu ispunjavanja naših ugovorenih obaveza prema Vama. Ovo uključuje, na primer, isporuku proizvoda koju ste naručili.

3.2. Dačin Način Newsletter

Dačin Način obrađuje Podatke koje ste naveli kada ste se prijavili za Dačin Način Newsletter za potrebe direktnog marketinga. Dostavljaćemo Vam Newsletter putem imejla kojim Vas obaveštavamo o ponudama, uslugama i događajima kompanije Dačin Način.

3.3. Dačin Način Korisnički servis

Kada kontaktirate naše službu za korisnike preko kontakt forme na vebsajtu, imejla ili telefona za rešavanje zahteva ili pružanja odgovara na pitanja, mi obrađujemo Vaše Podatke kako bi rešili Vaše zahteve ili pružili odgovore na Vaša pitanja.

3.4. Dačin Način Chat

Kada se obratite našem Dačin Način chat-u sa zahtevom ili pitanjem i dostavite nam Vaše podatke (ime, telefon, imejl-adresu i poruku), ovi podaci će biti samo obrađeni kako bi postupili po Vašem zahtevu ili odgovorili na Vaše pitanje.

3.5. Dačin Način čestike i popusti

Davanjem pristanka za obradu Vaših Podataka dajete saglasnost da Vaše Podatke Dačin Način obrađuje za svrhe slanja pražničnih čestitki i dostavljanjem obaveštenja o popustima na Dačin Način proizvode.

3.6. Ocene i recenzije Dačin Način proizvoda, dostavljanja fotografija i video zapisa

Na vebsajtu Dačin Način i preko našeg imejla imate mogućnost da pošaljete ocenu i recenziju o Dačin Način proizvodima. Naša je želja da korisnici slobodno daju svoje mišljenje o proizvodima.

Na našim nalozima na društvenim mrežama i preko našeg imejla imate mogućnost da nam pošaljete fotografije i video zapise o našim proizvodima.

Vaša ocena i recenzija, kao i fotografije i video zapisi mogu biti objavljeni uz Vaše ime na vebsajtu Dačin Način, Dačin Način Newsletter ili na nalozima koje Dačin Način ima na društvenim mrežama. Možete da upotrebite pseudonim umesto svog stvarnog imena.

3.7. Reklamacija

Dačin Način je dužna po osnovu Zakona o zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode, gde u tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca uzimamo sledeće podatke:  ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa I/ili adresu, ukoliko je potrebno slanje robe ili izlazak na teren. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

 1. Pravni osnov za prikupljanje i obradu Podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja:

4.1. slobodan pristanak lica koje daje svoje Podatke i time se smatra da je dao saglasnost. Ako ste nam dali svoju saglasnost za obradu Vaših podataka – na primer za primanje Dačin Način Newsletter – obrada Podataka će se izvršiti samo u skladu sa svrhom za koju je data saglasnot.

Ukoliko neko lice ostavi lične podatke za drugu osobu odgovornost je tog lica da osigura da osoba za koju su ostavljeni podaci bude upoznata sa ovom Politikom privatnosti i da je prihvata (npr. kod kupovine personalizovanih vaučera za kupovinu Dačin Način proizvoda, kod kupovine proizvoda za druga lica i ostavljanje za ta lica Podataka kao što su ime i prezime, adresa isporuke…).

4.2. izvršavanja prava i obaveza koje proizilaze iz poslovnog odnosa između Vas i Dačin Način radi ispunjavanja naših ugovorenih obaveza, a koje se posebno odnose na isporuku poručenih proizvoda ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

4.3. obrada koja je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Dačin Način;

4.4. obrada koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Dačin Način ili treće strane.

 

 1. Lica koja primaju Vaše Podatke

Zaposlena lica Dačin Način će primati Vaše Podatke samo za svrhe koje su u ovoj Politici privatnosti navedene. Navedena lica biće upoznata sa Vašim Podacima samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Dačin Način će omogućiti nadležnim organima, drugim licima i službama pristup Podacima koji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije imaju pravo na pristup tim Podacima. Isto tako Podatke Dačin Način može da dostavi na zahtev upućen službenim putem od strane suda ili drugog tela nadležnog za rešavanje sporova u vezi sa povredom podataka o ličnosti ili u vezi sa  reklamacijom.

Vaše Podatke ćemo proslediti i sledećim licima radi isporuke poručenih proizvoda i to:

Bexexpress d.o.o. Kralja Milutina 146, Šabac
 1. Obaveza dostavljanja Podataka

Da bi Dačin Način mogla da Vam pruži uslugu – npr. poručivanje i isporuku, dostavljanje Newsletter – neophodno je da nam dostavite Podatke radi ispunjenja naših ugovorenih obaveza ili da bi Vam pružili našu uslugu na dobrovoljnoj osnovi. Ti podaci su obično označeni kao obavezni. Ako ne dostavite obavezne podatke mi nećemo biti u mogućnosti da pružimo naše usluge.

 

 1. Kolačiči

Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu „Kolačići“). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Neki kolačići ostaju sačuvani na vašem uređaju dok ih ne obrišete. Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju. Mi koristimo ove informacije kako bismo mogli da dizajniramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu s Vašim željama. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na Vašem uređaju. Možete da deaktivirate podešavanje kolačića u Vašem internet pretraživaču. Imajte na umu da potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg vebsajta.

 

 1. Opoziv pristanka za obradu Podataka

Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Dačin Način možete opozvati u bilo kom momentu slanjem imejla. Od tog trenutka Dačin Način neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

 

 1. Prava lica u vezi sa obradom Podataka

 

Lice čije Podatke Dačin Način obrađuje ima pravo da zahteva:

 • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih Podataka i svrsi obrade;
 • pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju Podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u Podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje Podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade);
 • pravo na, ukoliko je primenjivo, prijem ili prenos Podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu (pravo na prenosivost Podataka);
 • pravo na podnošenje prigovora protiv obrade ličnih podataka;
 • dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose.

Pravo na brisanje Podataka imate u slučaju:

 • da svrha obrade nije jasno određena;
 • da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • da je svrha obrade ostvarena, odnosno Podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • da je način obrade nedozvoljen;
 • da Podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • da je Podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • da se Podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

 

 1. Nedozvoljena obrada Podataka

 

Dačin Način neće vršiti obradu Podataka ukoliko:

 • fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je Podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta Podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je Podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

 

 1. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju da verujete da Dačin Način vrši nedozvoljenu obradu Vaših Podataka molimo Vas da nas kontaktirate kako bi na najbrži način mogli da reagujemo. Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu na obradu Vaših podataka od strane Dačin Način Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

 

 1. Dužina čuvanja Podataka

Dačin Način Vaše lične podatke čuva samo dok za tim postoji zakonska obaveza ili su nam potrebni Podaci za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, odnosno dok postoji važeća saglasnost. Rukovalac neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

 1. Bezbednost Podataka

Dačin Način će na odgovarajući način zaštiti Podatke o ličnosti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite Podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

Podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Dačin Način će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa propisima.

 

 1. Izmene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ili modifikujemo ovu Politiku privatnosti u bilo koje vreme i povremeno bez prethodne najave. Molimo Vas da periodično vršite uvid u Politiku privatnosti, a posebno pre davanja bilo kakvih ličnih podataka. Ako od Dačin Način niste tražili da izbriše Vaše Podatke nakon bilo kakvih izmena ili dopuna Politike privatnosti, to će se smatrati kao Vaš pristanak sa novim uslovima revidirane Politike privatnosti.

 

 1. Automatizovana obrada Podataka i profilisanje

Dačin Način ne vrši automatizovanu obradu Podataka niti profilisanje.

 

 1. Kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Ako imate bilo kakve zahteve ili nedoumice vezano za obradu Vaših Podataka, slobodno možete da nas kontaktirate na imejl: dacinnacin@yahoo.com